Šukar alen ki opština Kungsbacka 

Oven saste so posetinena amari webrig. Akate kjedindžam tikni informacia bašo o usluge so sarinenge ponudinaja ki opština Kungsbacka. Jekh podetalno informacia isi ko anglikane, a i kompletno isi ko švedikane.

Šukar aljan te puče hem te mukhe tlo dikhibe bašo amaro mušteriengoro priem Kungsbacka direkt prekal telefoni ja meil, ja te misafirine amen či te šaj te dobine lično usluge. Sar jekhto amen šaj te da dumo/pomožina tut ko anglikane.

Kungsbacka direkt
Stadshuset, karši  drumoskoro centar (resecentrum)
Storgatan 37 ki Kungsbacka
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Phravdo:

Ponedelnik 8-18
Vtornik - Četvrtok 8-17
Petok 8-15

Kungsbacka – jekh opština kote but džene mangena te bešen

I Kungsbacka nalazinelape uzi i zapadno obala paše taro južno Geteborg. E opštinakere zapadno kotore isi jekh dugačko obalakiri linija, hem ko istočno kotor isi zemjodelstvo, šume hem ezera.

Ki Kungsbacka siam skoro 84 000 žitelia hem gradinaja 500 neve stania sako berš. But žitelia bešena akate, ama kjerena buti ki aver opština. But kolaj te dža vozea prema zapad ko Geteborg hem Boros, prema jug ko Varberg, Falkenberg hem Halmstad.

Amen nudinaja usluge ko but thana:

Edukacia hem čhavengoro arakhipe

E tikne čhavenge isi amen angluni škola/ zabavište hem dadilje. Ki angluni škola e čhaven isi arakhipe taro jekh berš dok ola podžinena ki škola. Ki jekh dadilja e čhaven isi arakhipe taro 1-12 berš ke khereskiri sredina.

Ki fundalno škola o čhave džana tari angleder škola dži ko 9: to odelenie. Ki Kungsbacka isi šaipe te odbirinelpe maškar opštinakere hem samostalno/privatno, hem anglune škola hem fundalno škole razno smerencar.

Ki Kungsbacka isi jekh buvli ponuda bašo gimnaziakiri edukacia ko opštikane hem samostalno škole. Isto šaj te studirine sar phureder ki edukacia phurenge ja zanateskiri pouči skola.

Čhave hem sikamne so kjerena lafi avere čhibjaja nego švedikane šaj te dobinen potpora ja nastava ki pli dajakiri čhib ki škola.

Tuke so sian nevo ki Švedia hem phureder isi Nastava švedikane čhibjake e stranconge (SFI).

Arakhibe, potpora hem dejbe dumo

I opština ponudinela potpora e čhavenge hem e familienge, phurederenge, e manušenge kas isi funkcialnikano tikniba hem manuša soj tane zavisnikia ja avera socialnikane problemia.

Isto siam odgovorno te primina e neveavutnen, manuša soj tane ko našibe hem korkoroavutne čhaven hem ternen.

Dodživdipe hem keribe

Ki Kungsbacka isi but buča so šaj te kjerenpe ko mukhlo vakti. Te mangljan te trenirine ja te dža ko teatar, te bavine tut sportea ja te uživine tari i umetnost, te drabare/čitine ja te kjele fotbal – akate isi but buča odbiribaske.

Ko amaro ovibaskoro kalendari isi sa o oviba kjedime. O kalendari isi sade ko švedikane, ama kontaktirin amare mušteriengere priemea  Kungsbacka direkt, či te ššaj te da tut dumo.

Ko amaro udružibaskoro spisako ka arakhe ko udružiba sakone intereseske, sar sporti, umetnost, teatar hem aver kultura, bešibe ki priroda hem razno vrste hobbis.

Isi thana kjelibaske hem e barenge hem e čhavenge ko sa o thana/naselbe.

Gradibe, bešibe hem sredina

Ka kontaktirine e opštinaja te mangljan te rode dozvola gradibaske  ja valjani tuke dejbe dumo bašo pani, kanalizacia, ama isto te mangljan te lenpe tle džubre ja te mangljan te džane sar hemšukar ka reciklirine tle džubre hem te kompostirine.

Privreda hem buti

Opština Kungsbacka tani i hembari butidejdžika ki opština. Amen siam ca 7 900 zaposlime ko 250 razno zanatia.

Ki opština isi but tikne, sredno firme ki trgovia, gradibe hem usluge firmenge sar pozajmibe personali, izveštaj hem marketing. Ki bučakiri biroskiri webrig isi sa o slobodno bučakere thana.

I opština dela usluge e firmenge hem dela piko e neve firmen hem isi ola nadzor ko razno delatnostia.

Sian turisti ki Kungsbacka

Tegani šaj te arakhe informacia ko amaro webthan Turism Kungsbacka.

Linkobastibe

Ko webthan informationssverige.se isi informacia ko rano čhibja so ka oven šukar tuke sar nevo ki Švedia.