ናብ ኩንግስባካ ኮሙን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ኣብዚ: ነቶም ኣብ ኩንግስባካ ኮሙን ዘለዉ እንህቦም ኣገልግሎት ብዚምልከት ሓጺር ሓበሬታ ኣቕሪብና ኣሎና። ዝያዳ እተዘርዘረ ሓበሬታ ብእንግሊዝ ኣሎኩም፡ ስፍሕ ዝበለ ድማ ብቛንቋ ሽወደን ኣሎኩም።

ሕቶ ንምቕራብን ርእይቶ ንምሃብን ዕዱማት ኢኹም፡ ነዚ ድማ ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ማእከል Kungsbacka direkt ኩንግስባካ ዲረክት  ብተለፎን ወይ ብኢመይል ስደዱዎ ወይ ድማ ውልቃዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ብጽሑና። ብቐዳምነት ብእንግሊዝ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና።

ኣገልግሎት ማእከል ኩንግስባካ ብቐጥታ Kundcentret Kungsbacka direkt
Stadshuset, ስታድሁሰት፡ ፊት ረሰሰንትሩም
Storgatan 37 i Kungsbacka
ተለፎን : 0300-83 40 00
ኢመይል: info@kungsbacka.se

ዝኽፈተሉ ሰዓታት፣
ሰኑይ 8-18
ሰሉስ ክሳዕ ሓሙስ 8-17
ዓርቢ 8-15

ኩንግስባካ - እቲ ብዙሓት ኪቕመጡዎ ዝደልዩ ኮሙን

ኩንግስባካ ኣብቲ ምዕራባዊ ገማግም ሽወደን ብደቡብ የተቦሪ ይርከብ። እቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይቲ ኮሙን ነዊሕ ገማግም ኣለዎ፡ ብምብራቕ ወገን ድማ ሕርሻን ዱርን ቀላያትን ኣሎ።

ኣብዚ፡ ናይቲ ኮሙን ካርታ ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ኣድራሻታት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

 ኣብ ኩንግስባካ 84,000 ተቐማጦ ኣለዉ፡ ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት ድማ 500 ሓደስቲ መንበሪ ኣባይቲ ይስርሑ። ብዙሓት ተቐማጦ ኣብዚ ይነብሩ ግን ኣብ ካልእ ኮሙን ይሰርሑ። ብባቡር ጌርካ ናብ ዮተቦሪን ቡሮስን ምኻድ ቀሊል እዩ፡ ወይ ድማ ናብ ደቡብ ገጽካ ናብ ቫርበርይን ፎልከንበርይን ሃልምስታድን።

ኣብ እተፈላለየ ከባቢታት ኣገልግሎት ኣሎና፣

ትምህርትን ክንክን ህጻናትን

ዝሰርሑ ወይ ዝመሃሩ ወለዲ ነቶም ክሳዕ 12 ዝዕድመኦም ደቆም ክንክን ንኺግበረሎም መሰል ኣለዎም። እቶም ስራሕ ዘይብሎም ድማ ናይ ቅሩብ ሰዓታት መሰል ክንክን ህጻናት ኣለዎም። ንነኣሽቱ ህጻናት ኣጸደህጻናትን ማእከል መዓልታዊ ኣላይነት ህጻንን ኣሎ። እቶም ህጻናት ኣብቲ ኣጸደህጻናት ካብ ሓደ ዓመት ክሳዕ ትምህርቲ ዚጅምሩ ክንክን ይረኽቡ፡ ብድሕሪኡ ናብቲ ናይ ቤትትምህርቲ ማእከል ትርፊ ግዜ ይኸዱ። ኣብቲ ማእከል ኣላይነት ህጻን እቶም ካብ 1-12 ዝዕድመኦም ህጻናት ቤታዊ ክንክን ይውሃቦም።  

መባእታዊ ቤትትምርህቲ ንኹሉ 6 ዓመት ዝመልአ ህጻን ግዴታ እዩ። ሽዑ ናብቲ ቅድመ-ትምህርቲ ይኸዱ። ህጻናት ክሳዕ ታሽዓይ ክፍሊ ኣብቲ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ይምሃሩ። ኣብ ኩንግስባካ ኣብ መንጎ ኮሙናውን ኣብ መንጎ ብሕታውን ኣጸደ ህጻናትን እተፈላለየ ትዅረታት ዘለዎ መባእታዊ ኣብያተትምህርትን ምምራጽ ይከኣል። 

ውላድካ ኣብ ማእከል ክንክን ህጻናትን ኣብ መባእታ ቤትትምህርትን ቦታ ንኺረክብ ኣብቲ ናይቲ ኮሙን ማእከላይ ምምሕዳር ቤትትምህርቲ ክትከይድ ይግበኣካ። ናብቲ ማእከል ኣገልግሎት ኪድ እሞ ኪሕግዙኻ እዮም። 

ኣብ ኩንግስባካ ኣብቲ ኮሙናውን ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ሰፊሕ ዓይነት ናይ ካልኣይ ደረጃ ስልጠናታት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ኣባጽሕ ትምህርቲ ወይ ኣብቲ ሞያዊ ኮለጅ ከም በጽሒ ኴንካ እውን ክትምሃር ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ገዝኦም ሽወደን ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ህጻናት ኣብ ኣጸደህጻናትን ኣብ መደበኛ ቤትትምህርትን ደገፍ ንምርካብ ወይ ብቛንቋ ኣደ ትምህርቲ ንምውሳድ መሰል ኣለዎም።

ነቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ሓደስትን ኣባጽሕን ዝኾኑ፡ ናይ ኤስኤፍኢማለት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ዚብል ትምህርቲ ኣሎ። ኤስኤፍኢ ነቶም ቋንቋ ኣደኦም ሽወደን ዘይኮነ ዚውሃብ መሰረታዊ ሽወደናዊ ትምህርቲ እዩ።

ነቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝኾኑ፡ ናይ ማሕበረሰብ ልልይ ትምህርቲ እውን ይውሃብ እዩ። ንሱ ናይ ሽወደን ሕግታትን መምርሕታትን ደሞክራስን ትካላት መንግስቲ ሽወደን ከመይ ከም ዚሰርሓን ዚገልጽ ሓበሬታ ኣለዎ። እቲ ኮርሳት ብቛንቋ ኣደ እዩ ዚውሃብ።

ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነቲ ናይ ሽወደን ስርዓተ ትምህርቲ ዚገልጽ ብእተፈላለየ ቋንቋታትን ብተወሳኺ ሓበሬታን ዝተዳለወ ፍሉይ መርበብ ኢንተርነት ኣለዎ።  ኣብዚ ነቲ መርበብ ኢንተርነት ክትረኽቦ ትኽእል  

ክንክን፡ ደገፍን ሓገዝን

እቲ ኮሙን ንህጻናትን ስድራቤትን፡ ኣረጋውያንን ስንኩላትን ናይ ወልፍታት ግዳያትን ካልእ ማሕበራዊ ጸገማትን ዘለዎም ሰባትን ይሕግዝ።

ነቶም ሓደስቲ መጻእትን ንውልቆም ዚመጹ ህጻናትን መንእሰያትን ሓላፍነት ንወስደሎም። እቲ ኮሙን ኣብዚ ዚስዕብ እውን ሓላፍነት ይወስድ፣

  • ነቶም ናብቲ ኮሙን ዝምደቡ ገዛ ንኺውሃበካ
  • ኤስኤፍኢ፡ ማለት ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ዚብል ትምህርቲ ንኽትወስድ  
  • ናይ ማሕበረሰብ ልልይ ዚብል ኮርስ ንኽትወስድ
  • ደቅኻ ናብ ቤትትምህርቲ ንኪኸዱ። ኣብዚ፡ እቲ መሰል ነቶም ደቂ ሓተትቲ ዕቝባ እውን ይምልከት እዩ።

ናይ ኩንግስባካ ፍሊክቲንጋይድን (ሓጋዚ ስደተኛታት) ስፕሮክቨን (ናይ ቋንቋ ብጻይ) ዚብሃል ፕሮግራም ነቶም ስደተኛታት ምስ ሽወደናውያን ንምርኻብ ዝተዳለወ እዩ። ንሕና ነቲ ምስ ናትካ ዝንባለ ዚሰማማዕ ዘበለ ኩሉ ንደልየልካ ምስ ሰባት ንምርኻብ እተፈላለየ መገዲ ድማ ኣሎና። ኣብ ሽወደን ሓድሽ ምስ እትኸውን እሞ ነቲ ቋንቋ ሽወደንካ ክትለማመዶ ከምኡውን ምስ ሽወደናውያን ክትፋለጥ ምስ እትደሊ ነቲ ፍሊክቲንጋይድ ንምርካብ ቆጸራ ክትገብር ይግበኣካ። 

ምስ እትሓምም ብቐዳምነት ናብቲ ማእከል ጥዕና ኺድ። ማእከላት ጥዕና በቲ ናይ ሃላንድ ዞባ እዩ ዚምሓደር። ኣብቲ ናይ ዞባ ሃላንድ መርበብ ኢንተርነት ንማእከላት ጥዕና ዚምልከት ሓበሬታን ኣድራሻን  ክትረክብ ትኽእል

ተመክሮን ግብርን

ኣብ ኩንግስባካ ብግዜ ዕረፍቲ ዚግበር ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ንኣብነት ኣብቲ መሐምበሲ ቦታታት ክትሕምብስ፡ ኵዕሶ ክትጻወት፡ ናብ ተያትር ክትከይድ፡ ስነጥበብ ክትዕዘብ ወይ ድማ ኣብቲ ቤትንባብ ከተንብብን ኢንተርነት ክትጥቀምን ትኽእል - ካብ ኩሉ ክትመርጽ ትኽእል። 

ኣብቲ ናይ ፍጻመታት ካለንደር  ኣብ ኩንግስባካ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ወይ ፍጻመታት ይካየድ ከም ዘሎ ዚገልጽ ሓበሬታ ትረክብ።

ኩንግስባካ ድልዱል ማሕበራዊ ህይወት ኣለዎ። ኣብኡ ከምቲ ናትካ ዝንባለ ዘለዎም ሰባት ትረክብ። ኣብቲ ናይ ማሕበራት ደብተርና እተፈላለየ ዝንባለታት ዘለወን ማሕበራት ትረክብ፡ ንኣብነት ከም ስፖርት፡ ስነጥበብ፡ ባህሊ፡ ደጋዊ ህይወት እተፈላለየ ናይ ዝንባለ ስራሕን።

ናይ ፍጻመታት ካለንደርን ደብተር ማሕበራትን ብቋንቋ ሽወደን ጥራይ እዩ ዘሎ፡ ግን ነቶም ናይ ኣገልግሎት ማእከል (ኩንድሰንተር) ርኸቦም እሞ ብቐዳምነት ብሽወደንን ብእንግሊዝን ኪሕግዙኻ እዮም።

እቶም ቋንቋ ሽወደን ኪለማመዱ ዚደልዩ ናብቲ ናይቲ ኮሙን ስፕሮክካፈ ኪመጹ ይኽእሉ። ኣብኡ ናይ ኣደታቶም ቋንቋ ሽወደን ዝኾነ ሰባት ትረኽቡ። ኣይክፈሎን እዩ። ኣብቲ ናይ ቤትንባብ መርበብ ኢንተርነት ንቦታን ግዜን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎ። ወይ ድማ ኣብቲ ናይቲ ኮሙን ናይ ፍጻመታ ካለንደር ተመልከት, ወይ ከኣ ኣብቲ "språkcafé" ወይ ኣብ ”språkkafé”. ድለ። 

እቶም ኣብ ኩንግስባካ ዘለዉ መንእሰያት ንትርፊ ግዜኦም ብዚምልከት ሓገዝን መምርሕን ይውሃቦም እዩ። ነቲ ኣብ ኩንግስባካ ዚካየድ ናይ መንእሰያት ንጥፈታት ብዚምልከት ኣብዚ መርበብዚ ብእንግሊዝ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ 

ነቶም ከም ቱሪስት ኮይኖም ናብ ኩንግስባካ ዚመጹ ኣብቲ ቱሪዝም ኩንግስባካ ዚብል መርበብ ኢንተርነት ብቛንቋ እንግሊዝ ሓበሬታ ኣሎ። 

ምህናጽን ምቕማጥን ኣከባብን

ናይ ምህናጽ ፍቓድ ምስ እትደሊ ወይ ናይ ማይን ጽሬትን ሓገዝ ምስ እትደሊ ነቲ ኮሙን ርኸቦ ወይ ድማ ነቲ ጎሓፍካ ኪወስዱልካ ወይ ከመይ ጌርካ ነቲ ጎሓፍ ዳግመ-መዓላ ከም እትገብረሉ ወይ ከመይ ጌርካ ናብ ድዅዒ ከም እትልውጦ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ። እዚ ነቶም ኣብ ናይ ስድራቤት ገዛ ዚነብሩ ብቐዳምነት ይምልከት።  

ቤት ክትካረ ምስ እትደሊ ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መራኸብቲ ኣባይቲ ቤትጽሕፈት ተመዝገብ። ናይ መራኸብቲ ኣባይቲ ቤትጽሕፈት IT-stöd ብቛንቋ ሽወደን ጥራይ እዩ ዘሎ። ሕቶ ምስ ዚህልወካ ነቲ ናይቲ ኮሙን ቤትጽሕፈት ኣገልግሎት ተወከሶ።

ቢዝነስን ስራሕን

ኣብቲ ኮሙን እቲ ናይ ኩንግስባካ ኮሙን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብ 250 እተፈላለየ ሞያታት፡ 7900 ሰራሕተኛታት ኣለዉ። 

ኣብቲ ኮሙን ብዙሓት ኣብ ንግድን ህንጻን ኣገልግሎትን እተዋፈራ ነኣሽቱን ማእከሎትን ኩባንያታት ኣለዋ።

እቲ ኮሙን ንኩባንያታት ኣገልግሎት ይህብ፡ ንሓደስቲ ኩባንያታት ድማ ይድግፍ፡ ከምኡውን ንእተፈላለየ ንጥፈታት ድማ ይከታተል እዩ።

ኣብቲ ናይ ቤትጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ መርበብ ኢንተርነት ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ይርከብ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ኮሙን ዘሎ ኩሉ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ትረክብ 

ኣልሚ Almi ሽርካ ኩባንያ ነቶም ኩባንያ ኪኸፍቱ ዚደልዩን ናይ ወጻእተኛ ድሕረባይታ ዘለዎምን ብእተፈላለየ ቋንቋታት ምኽሪ ይልግስ 

ኣብ ሃገር ሽወደን ምስራሕ ከመይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ 

ኣብ ሃገር ሽወደን ውልቃዊ ኩባንያ ንምጅማር ከመይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ  

ኮሙንን ፖለቲካን

ናይ ኩንግስባካ ኮሙን ከም ካልኦት ናይ ሽወደን ኮሙናት፡ ፖለቲካዊ ውድብን ናይ ምምሕዳር ውድብን ኣለዎ።

እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ነቲ ኮሙናዊ ባይቶን ኮሙናዊ ቤትምኽርን ካልኦት እተፈላለየ ሓላፍነት ዘለወን ቦርድታትን ይጥርንፍ። እቲ ኮሙናዊ ቤትምኽርን ካልኦት ቦርድታትን ነቲ መዓልታዊ ዕማማት ዘመሓድር ውልቃዊ ምምሕዳር ኣለወን።

ኣብ ነፍስወከፍ ኣርባዕተ ዓመት እቶም ናይ ኩንግስባካ ነባሮ ነቶም ኣብቲ ኮሙናዊ ባይቶ ነተን 61 ቦታታት ዚሕዙ ሰልፍታት ይመርጹ።

ሓበሬታ ብዛዕባ መላግቦታት ወይ ሊንክ

ኣብዚ ብቛንቋ እንግሊዝ ብዛዕባ ናይ ኩንግስባካ ኮሙን ኣገልግሎት ተወሳኺ ሓበሬታ ትረክብ 

ኣብቲ informationssverige.se ንሃገር ሽወደንን ንኩንግስባካን ዚምልከት ብእተፈላለየ ቋንቋታት ሓበሬታ ትረክብ። እዚ ከኣ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ጠቓሚ እዩ።