Företagarna tycker till om vårt framtida Kungsbacka

Ett sprillans nytt utbildningscenter och bättre kommunikationer till och från Kungsbackas orter. Det var ett par förslag som diskuterades under 2019 års Framtidsforum. Temat var Vårt framtida Kungsbacka.

Inspiration, leenden och diskussioner fyllde i onsdags kväll Matverket när ett 70-tal företagare, politiker och tjänstemän samlades för att diskutera näringslivets syn på samhällsplanering, mark och Kungsbackas utvecklingspotential. Som arrangör stod Näringslivsenheten och Samhällsbyggnadskontoret på Kungsbacka kommun. Moderator var Gunilla Grahn-Hinnfors från Västsvenska handelskammaren.

Givande diskussioner

I år var temat Vårt framtida Kungsbacka eftersom kommunen just nu arbetar fram en ny översiktsplan med samma namn. Näringslivet är en av de prioriterade målgrupperna i det arbetet och därför är det viktigt att lyssna in företagarnas synpunkter om hur Kungsbacka bör utvecklas.

– Det har varit bra och givande diskussioner här ikväll och mycket av det som har sagts kan vi ta med oss i vårt fortsatta arbete med översiktsplanen, säger samhällsbyggnadschef Emma Kjernald.

Fler unga företag och fokus på infrastruktur

Under kvällen ställdes frågor såsom Hur bör orterna stärkas och utvecklas? Och vad är särskilt viktigt ur ett näringslivsperspektiv för att kunna verka och utvecklas i kommunen? Diskussionerna handlade bland annat om att skapa en grogrund för unga företag, fler co-working-arbetsplatser, fler bäddar för hotell och konferens och ett eget utbildningscenter i likhet med Campus Varberg.

Stort tryck i trafiken

Även infrastrukturen var ett hett diskussionsämne. Förmodligen behöver vi röra oss mer med tåg i framtiden.

– Pendlingen är viktig och vi behöver stärka infrastrukturen i samband med att befolkningen ökar. Just nu tittar vi på järnvägen, E6 och väg 158 för att klara det ökade trycket. Det är bra att vi har flera transportvägar vilket gör att vi är mindre sårbara, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Unikt med fyra tågstationer

En annan viktig fråga som diskuterades var: Hur kan vi stärka och utveckla de stationsnära lägena i kommunen? Här diskuterades fler verksamheter runt stationerna, vikten av att stärka kommunikationer till och från orterna; däribland införa fler och bättre gång och cykelbanor för att skapa fler alternativ till bil.

Ny näringslivsstrategi

Under kvällen gavs också återkoppling kring arbetet med kommunens nya näringslivsstrategi som var uppe för diskussion under förra årets Framtidsforum och som ska antas i kommunfullmäktige i år. Strategin ska sätta riktlinjer för arbetet med Kungsbackas företagsklimat 2019-2022 med en utblick till 2030.
– Från kvällens dialog kan vi ta med oss värdefulla synpunkter in i arbetet med den nya strategin. Framtidsforum handlar även om att mötas och skapa bättre relationer, säger Simon Jakobsson, näringslivsutvecklare på Kungsbacka kommun.

Tyck till våren 2020

Företagarna uppmuntras att komma in med fler synpunkter kring nya översiktsplanen, våren 2020. Då öppnar kommunen sin samrådstid, vilket innebär att alla som vill kan tycka till om översiktsplanen.
– Det behöver inte vara en lång roman utan fokusera på vad som är viktigt för just er verksamhet, säger Gunilla Grahn-Hinnfors.

"Bra känsla i magen"

Kvällen avrundades med ett tack för det goda engagemanget. Johan Rosén, VD för Aranäs fastigheter var en av kvällens deltagare. Han hade en positiv känsla när kvällen var slut.
– Det var en fin inramning av transparens och vilja som genomsyrade hela kvällen. Det märktes att kommunen ställer sig bakom sin del i Kungsbackas utveckling framåt. Jag fick en väldigt bra känsla i magen när jag lämnade Framtidsforum, säger Johan Rosén.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan vägleder i beslut om mark– och vattenanvändning. Den visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis mark till företagare, bostäder och grönområden. I arbetet är det viktigt att ta in flera perspektiv, däribland företagarnas. Läs mer om översiktsplanen här.

Kort om Framtidsforum

Framtidsforum är ett återkommande evenemang där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat. Läs mer om Framtidsforum här.