Fastighetsägarens egenkontroll

Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska. Egenkontrollen är ditt egna kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda händelser som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken gäller krav på egenkontroll. Det innebär att fastighetsägare som upplåter bostäder åt andra, till exempel fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar med bostadsrätter, måste ha en fungerande egenkontroll. Du omfattas även av kraven om du hyr ut ditt hus eller ett rum till någon.

Exempel på riskområden som du som fastighetsägare bör ha koll på är buller, fukt och mögel, legionella, radon, skadedjur och ohyra, störande lukt, avfall, temperatur och drag samt ventilation.

Läs mer om boendemiljö

Gör regelbundna kontroller

Genom en god egenkontroll med fungerande, tydliga rutiner och regelbundna kontroller har du bra förutsättningar att upptäcka fel och brister innan skada har uppstått. Det kan också bidra till att minimera kostnaderna vid oförutsägbara händelser eftersom du då vet vad som ska göras. Att regelbundet gå igenom din fastighet ger bättre framförhållning när det gäller stora kostnader som stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Det kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentera väl

En väl fungerande dokumentation underlättar bedömning av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Den underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är också ett sätt att visa att du följer de krav som ställs från myndigheter.

Tillsyn av Miljö & Hälsoskydd

Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn hos dig som fastighetsägare för att kontrollera att du följer de regler som finns i miljöbalken och att du sköter din egenkontroll. Miljö & Hälsoskydd tar ut en taxa vid tillsynsarbetet. Alla fastighetsägare med mer än tio lägenheter betalar en årlig tillsynsavgift.

Avgifter

Vägledningsmaterial

Nedan hittar du vägledningsmaterial om exempelvis buller, radon och ventilation från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.