Aktuella projekt i Åsa

Lannekulla 20:5 m fl

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 14 januari 2020.

Beskrivning

Genom en ny detaljplan, som tillåter större byggna­der än vad den gamla planen gjorde, underlättas för året­runtboende inom området. Området har sedan tidi­gare anslutits till kommunalt vatten och avlopp.

Till följd av områdets välbevarade karaktär har det varit önskvärt att styra utformningen så att karaktären be­varas så långt som möjligt. Därför innehåller detalj­planen bestämmelser som reglerar högsta byggnadshöjd och största taklutning.

Detaljplanen innebär också att de­lar av den äldre detaljplanen har upphävts. Det gäller de södra delarna av området som tidigare hade användningen allmän plats, park. Inom området där detaljplanen har upphävts ligger sedan tidigare fyra arrendestugor. Ge­nom upphävandet av planen ligger dessa stugor nu utanför planlagt område vilket möjliggör en legalisering av dessa.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna