Aktuella projekt i Åsa

Stockalid, bostäder och förskola

Aktuellt

Samrådet för förslag till ny detaljplan för bostäder och förskola i Stockalid har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt en förskola med sex avdelningar. Planområdet ligger i den nordöstra delen av Åsa, söder om Kläppavägen och öster om Åsa station. Planområdet består idag till huvudsak av ett skogsbeklätt bergsparti. 

Planprogram

Detaljplanen är en del av planprogrammet för Stockalid Kläppa

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna