Aktuella projekt i Kullavik

Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, planprogram

Aktuellt

Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik har kompletterats och förtydligats utifrån de synpunkter som inkom under samrådet. Den 23 februari 2020 kommer kommunstyrelsen att besluta om programmet ska godkännas.

Beskrivning 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse i området. I planprogrammet kommer bland annat övergripande förutsättningar för dagvatten, trafik, VA, naturvärden, översvämning och arkeologi att utredas.

Inom ramen för uppdraget att ta fram ett planprogram för området har vi gjort följande:

  • dagvattenutredning
  • miljöutredning
  • trafikutredning
  • platsbesök, juni 2019 och augusti 2019

Utifrån ovanstående underlag har vi studerat området och lokaliserat platser som kan kompletteras med ny bebyggelse och platser som inte är lämpliga att bebygga. Resultatet av arbetet har sammanställts och redovisas i planprogramförslaget.

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna