Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Kungsbacka sportcenter

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 mars 2018.

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen 12 december 2017. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 6 februari 2018.

Beskrivning

Nytt badhus, infrastruktur och park är ett centralt placerat stadsutvecklingsprojekt. Både den yttre och inre miljön är av mycket publik karaktär. En ny detaljplan ska möjliggöra ett nytt badhus med tillhörande infrastruktur och parkmiljö inom Kungsbacka sportcenter, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2016-03-15 § 46.

Det nya badhuset kommer att byggas direkt söder om Aranäs B-hall. Kommunfullmäktige har i investeringsplanen beslutat att anslå medel för ett nytt badhus med infrastruktur i Kungsbacka.

Det här ska planläggas

Kungsbacka sportcenter är en viktig plats i Kungsbacka kommun. Idrottsområdet är ovanligt centralt placerat och dess centrala läge blir mer och mer påtagligt när Aranäs stadsdel och Kolla Parkstad byggs ut. Området ligger också i direkt anslutning till Kungsbackaån som enligt  bland annat fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad ska utvecklas med tre delar till ett lättillgängligt park- och rekreationstråk.

Badhuset

Inriktningen för Kungsbackas nya badhus är att det ska vara ett familjebad för kommunens egna invånare. I byggnaden finns familjebad, gym, kafé och relaxavdelning.

Entrétorg

Söder om badhuset finns ett stort entrétorg som binder samman badhusets huvudentré och ishallens huvudentré. På torgytan finns plats att parkera sin cykel och möjlighet för funktionsnedsatta att parkera. Norr om byggnaden finns en entréyta i samma material som i söder för att skapa en port till området för dem som kommer till fots eller cykel från centrum via Gymnasiegatan eller från parkeringens norra del.

Parken

Parken och entrétorget i söder har utformats för att bli en ny målpunkt i staden.

Läs mer

Kungsbacka sportcenter är en del av projektet Nya badhusområdet.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna