Stiftelsen Rektor Kurt Cristianssons fond

Fondens ändamål är att främja och utveckla den goda andan vid Aranäsgymnasiet. Vartannat år delas medlen ut till personalen och vartannat år till eleverna vid Aranäsgymnasiet. Fonden delas ut till personer eller grupper som genom idéer, initiativ, arbeten eller arrangemang främjat den trivsamma miljön.

Ändamål

Främja och utveckla den goda anda som länge rått vid detta gymnasium (Aranäsgymnasiet), den s.k. Aranäsandan. Medel utdelas ena året på personalsidan och andra året på elevsidan till enskilda eller grupper, som genom idéer, initiativ, arbeten eller arrangemang handlat i dessa bestämmelsers anda.

Ej sökbar för allmänheten

Förslag inhämtas från personalsidan jämna år och elevsidan ojämna år enligt stadgarna. Utdelas av rektor vid Aranäsgymnasiet i samråd med skolkonferensen eller dess motsvarighet. Det går alltså inte att söka medel ur fonden.

Annonsering sker i informationsbladet som går ut till elever och personal på både Aranässkolan och Lindälvsskolan med sista ansökningsdag mm. Ansökan riktar sig dock bara till elever/personal vid Aranässkolan. Utdelning sker på respektive årskurs skolavslutning.

Utdelas i juni i samband med skolavslutning.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-2087.