Kungsbacka kommuns logotyp bredvid loggan för FN:s 17 globala mål

Hållbar utveckling i Kungsbacka

Att arbeta hållbart och med hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska uppnå vår vision för hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka år 2030. Det gäller både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.
 • Kort om Agenda 2030 och de 17 globala målen

  +

  2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Inom ramen för agendan finns de 17 globala målen för hållbar utveckling.

  1. Ingen fattigdom
  2. Ingen hunger
  3. Hälsa och välbefinnande
  4. God utbildning för alla 
  5. Jämställdhet
  6. Rent vatten och sanitet för alla
  7. Hållbar energi för alla
  8. Anständiga arbetsbilkor och ekonomisk tillväxt
  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  10. Minskad ojämlikhet
  11. Hållbara städer och samhällen
  12. Hållbar konsumtion och produktion
  13. Bekämpa klimatförändringarna 
  14. Hav och marina resurser 
  15. Ekosystem och biologisk mångfald
  16. Fredliga och inkluderande samhällen
  17. Genomförande och globalt parterskap 

  Genom dessa globala mål har världens länder förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

  För att uppnå målen behöver vi arbeta både på lokal och internationell nivå. Kungsbacka kommun deltar i det nationella projektet Glokala Sverige, där vi samarbetar med svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt många andra kommuner för att utveckla vårt arbete ännu mer. 

  Hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig 

  Inom hållbar utveckling finns de tre dimensionerna av hållbarhet: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Det finns 17 globala mål och under dem finns 169 delmål. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Hur hållbara är vi i Kungsbacka?

Vi har gjort en kartläggning över hur vi ligger till med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Visa mål innebär stora utmaningar för oss och vissa mål är inte lika prioriterade. 

Karta över FN:s 1 globala mål för hållbar utveckling

De största utmaningarna: klimatet, konsumtion, ungdomars hälsa & tillit till samhället 

Våra stora utmaningar handlar om klimat och biologisk mångfald, precis som för de flesta utvecklade länder och kommuner.

Vi behöver planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna minimeras. Vi behöver anpassa våra inköp och konsumtion. Det gäller både Kungsbacka kommun som organisation och alla som bor, verkar och vistas här så att vi tillsammans minskar negativ påverkan på klimat och våra resurser. 

Ungdomars hälsa en utmaning, men också deras tillit till samhället och demokratin. Vi behöver också, framförallt som en växande kommun, jobba med jämlikheten i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller bostadsort. 

Vägen framåt – du kan vara med

Genom ett långsiktigt och strukturerat arbete, tillsammans med hela samhället, ska vi säkerställa det goda livet i Kungsbacka och bidra till att de globala målen uppnås. 

Ingen kan skapa den hållbara framtiden själv. Vi behöver hitta nya lösningar tillsammans med nya partners och jobba på nya sätt. Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.

Vilket mål engagerar dig? 

Läs mer om respektive mål 

Kungsbacka i samarbete med miljöbron

Miljöbron erbjuder kostnadsfri hjälp till verksamheter som vill utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att rekrytera studenter med relevant kompetens till projekt baserade på verksamhetens behov, fungerar Miljöbron som en länk mellan kommunen, näringslivet och högskolorna i Västsverige. 

Samarbete med miljöbron 

Genom hållbarhetsbokslutet mäter vi hur det går

Fokuset på hållbarhet har ökat de senaste åren och vi behöver fortsätta göra kloka och effektiva prioriteringar. Kommunens arbete med hållbar utveckling är brett och kan vara svårt att få en tydlig bild av. För att sammanfatta det som alla kommunala verksamheter gör tar vi årligen fram ett hållbarhetsbokslut. Hållbarhetsbokslutet finns som en bilaga till årsredovisningen och i det visar vi:

 • hur kommunens arbete förflyttar oss mot ett mer hållbart samhälle.
 • om och på vilket sätt kommunens resurser används på ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen.
 • var kommunen behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld.