Behandling av personuppgifter inom Vård & Omsorg

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018. Här får du information om hur nämnden för Vård & Omsorg behandlar våra kunder och anhörigas personuppgifter.

Dataskyddsförordningen är en EU-gemensam lag som gäller från den 25 maj 2018.  Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Syftet med lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.
Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. Den snabba tekniska utvecklingen och omfattningen av behandling av personuppgifter ligger till grund för att ett regelverk som ska säkerställa hög skyddsnivå nu har kommit till.

Varje nämnd ansvarar

Nämnden för Vård & Omsorg har upprättade rutiner för att säkerställa att arbetssätt är i linje med dataskyddsförordningens principer. Varje nämnd i kommunen ansvarar för att arbetet i det egna verksamhetsområdet följer dataskyddsförordningen.
Begreppet "behandla" har en bred innebörd och innebär att samla in, registrera, lagra, bearbeta, sprida och radera. 

Personuppgifter inom Vård och Omsorg

För att säkerställa att våra kunder får vård och omsorg av hög kvalitet behöver vi som ansvarar för verksamheten i flera olika sammanhang hantera personuppgifter exempelvis namn, adress, och personnummer samt andra kontaktuppgifter.
För att få behandla personuppgifter krävs att den som är personuppgiftsansvarig har laglig grund att behandla uppgifterna eller att vi har fått samtycke till behandlingen. Vi behandlar alltså endast uppgifter den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag.
Allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Behandling som görs med stöd av dessa grunder kan du inte invända mot. Däremot kan du begära att få felaktiga uppgifter om ditt/dina barn eller dig själv som vårdnadshavare korrigerad och rättad.

Samtycke
Behandlingar som görs baserat på samtycke förekommer i de situationer som behandling av personuppgifter inte är knutet till en uppgift som ställs i författning eller förordning.
Man kan när som helst återkalla ett samtycke som getts. Då kommer vi inte längre att behandla personuppgifter i det syfte som tidigare gjorts med stöd i samtycke.

Känsliga personuppgifter och sekretess
Många uppgifter räknas som personuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Vissa personuppgifter är mer integritetskänsliga än andra, exempelvis personnummer. På samma sätt är vissa uppgifter om en person mer känsliga än andra, detta gäller till exempel uppgifter om hälsotillstånd.
Sådana uppgifter måste vi vara särskilt aktsamma om och de omfattas därför av förstärkta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Åtgärderna innebär att ingen annan än de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem.

Uppgifter som redan idag omfattas av sekretess gäller fortfarande oberoende av dataskyddsförordningens krav på försiktighet vad gäller behandling av personuppgifter i vår verksamhet. Vid begäran om att få ta del av handlingar görs alltid en sekretess- och menprövning innan handlingen lämnas ut.  

Verksamhetssystem och tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling delar vi uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till nämnden för Vård & Omsorg,  exempelvis i samband med systemdrift och systemsupport. Företagen får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att i sin tur skydda personuppgifterna.

Din rätt till information
Du har rätt att få information om i vilka ändamål som dina personuppgifter behandlas och med vilken grund.
Om du vill ha ett personligt utdrag, ett så kallat registerutdrag, om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar använder du dig av Kungsbacka kommuns e-tjänst för detta.

E-tjänst registerutdrag

Kontakta oss vid frågor
Kontakta oss om du har frågor om vår hantering av personuppgifter. Du når oss genom Tove Bender som är personuppgiftsansvarig på förvaltningen för Vård & Omsorg.
Hon nås på tove.bender@kungsbacka.se

Kungsbacka kommuns dataskyddsombud
Du kan även kontakta Kungsbacka kommuns dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter. Dataskyddsombudets uppgift är att granska att vi inom nämnden för Vård & Omsorg följer våra egna rutiner och de regler som finns kring personuppgiftshantering.
Dataskyddsombudet nås på: dataskyddsombud@kungsbacka.se

Klagomål av hantering
Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du istället Datainspektionen. 

Ordlista
Här hittar du en ordlista med begrepp kopplade till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen principer
Här hittar du mer information om vad dataskyddsförordningen innebär.