Utbildningar för dig som förtroendevald

En ny mandatperiod har börjat och du som är ny- eller omvald vill naturligtvis förverkliga den politik du är företrädare för. En förutsättning för att lyckas är att du är väl insatt i hur det fungerar i Kungsbacka och känner till vilket ansvar och vilka befogenheter ditt uppdrag innebär.

Syftet med utbildningarna, som sträcker sig över hela mandatperioden, är att stärka dig i din roll som förtroendevald och att vi alla ska få en gemensam bild av de utmaningar och möjligheter välfärdssektorn står inför.

Utbildningarna innehåller både föreläsningar, dialoger och webbutbildning. Vissa delar är kommungemensamma och andra gäller specifikt för den nämnd du har ett uppdrag i.

Läs mer om utbildningarna

 • Introduktion – i Kungsbacka växer framtiden

  +

  Vid denna introduktion ger vi dig fakta om vår kommun och berättar om varför det är så viktigt att vi agerar tillsammans utifrån ETT Kungsbacka för att möta de utmaningar och möjligheter vi har framför oss. Vi går igenom hur styrningen fungerar och hur vision och mål visar riktningen framåt, samt hur arbetsplatskulturen och ledarskapet påverkar utvecklingen av verksamheterna.

  Du kommer få mer information om innehållet i utbildningsprogrammet. Dessutom praktiska tips kring system och läsplattan, som du kommer använda i din roll som förtroendevald.

  Tid och plats: 10 januari 2019, kl 13-16:30. Elof Lindälvs Gymnasium, aulan. Anmälan senast 6 januari.

 • Roller och ansvar

  +

  Vid detta utbildningstillfälle kommer du bland annat få svar på vilket ansvar du har som förtroendevald, vad fullmäktige har hand om och vad nämnderna gör, vad tjänstemännen ansvarar för, samt vem som ansvarar för styrning och kontroll av privata utförare. Du kommer få veta mer om formella och informella spelregler i teori och praktik. Dessutom blir det sammanträdesteknik och formalia kring möten och vad som ska protokollföras.

  Föreläsare: Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting, författare till handboken Kommunal Nämndadministration och utbildare av anställda och förtroendevalda.

  Tid och plats: 17 januari 2019, kl 9-16, lunch ingår ej. Kommunfullmäktigesalen på stadshuset. Anmälan senast 10 januari.

  Dokument

  Program för utbildningen

 • Fördjupningstillfälle för ordförande och vice ordförande

  +

  Nu fördjupar vi oss och går vi in på detaljerna för dig som ska hålla i ordförandeklubban permanent eller kunna rycka in vid vissa tillfällen. Du får fördjupad information om nämndprocessen, sammanträden, anvisningar kring arvoden och hantering av media.
  Tillfället riktar sig till dig som är ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, samt till dig som är nämndsekreterare och förvaltningschef.

  Tid och plats: 24 januari 2019, kl 13-16:30. Stadshuset, KF-salen. Anmälan senast 20 januari.

 • Morgondagens välfärd

  +

  Offentlig sektor står inför stora utmaningar och de flesta samhälleliga organisationer är inne i en förändringsresa. Syftet med dagens politik är också att säkra framtidens välfärd för kommande generationer. Detta gäller såklart även Kungsbacka, där förändringstakten just nu är hög. För att du ska kunna orientera dig i detta kommer här ett tillfälle som särskilt fokuserar på nya sätt att styra och leda, nya arbetssätt, hur vi kan utnyttja möjligheterna med digital transformation, medskapande och dialog. Vi pratar också om varför det är så viktigt med samarbeten i förändringsarbetet.

  Tid och plats: 14 mars 2019, kl 13-16:30. Elof Lindälvs Gymnasium, aulan. Anmälan senast 10 mars

Kontakta gärna