Ordlista - hjälp att förstå svåra ord

Här får du hjälp att förstå begrepp och ord som rör funktionsnedsättning och kommunens stöd till personer med funktionsnedsättning. Orden förklaras i bokstavsordning.

A

ADHD
ADHD står för Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Brukar kännetecknas av problem med att vara uppmärksam och fokusera på arbetsuppgifter, omfattar även överdriven aktivitet. Läs mer om ADHD på Vårdguiden

Anhörigkonsulent
Kommunens anhörigkonsulent ger råd och stöd till anhöriga och närstående till personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Kungsbackas anhörigstöd

Anhörigcirklar
Anhörigcirklar är stöd i gruppform för anhöriga och närstående till personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Kungsbackas anhörigcirklar

Arbetskonsulent
Arbetskonsulenten hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta sysselsättning eller praktik som passar dig. Läs mer om Kungsbackas arbetskonsulent

Arbetsterapeut
Arbetsterapeuten arbetar med rehabilitering av människor som på grund av skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar har en minskad förmåga att göra dagliga aktiviteter. Läs mer om Kungsbackas arbetsterapeut

Aspergers syndrom
Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som oftast betyder att personen till exempel har svårt att  förstå vad andra människor tänker, känner och menar. Läs mer om Aspergers syndrom på Vårdguiden

Autism
Autism är en funktionsnedsättning som oftast betyder att personen till exempel har svårt att  förstå vad andra människor tänker, känner och menar. Läs mer om autism på Vårdguiden

Avgift
En avgift är pengar som tas ut för en tjänst.

Avlösning
Avlösning är hjälp för den som vårdar någon i hemmet. Personal tar tillfälligt hand om personen som behöver vård eller stöd. Stödet ges i det egna hemmet och beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Läs mer om Kungsbackas avlösningsservice

Avslag
Avslag kallas det när du inte blivit beviljad en insats som du ansökt om. Avslaget meddelas genom att du får ett skriftligt beslut.

B

Bedömning
En bedömning är att värdera någon eller någonting.

Begåvningsmässig funktionsnedsättning
En begåvningsmässig funktionsnedsättning är ett gemensamt namn för olika nedsättningar av mental förmåga.

Begåvningshjälpmedel
Begåvningshjälpmedel är de produkter, läromedel och material som används för att underlätta för dem med begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Behovspröva
Behovspröva är att se till vad varje människa behöver i sin vardag och sedan anpassa olika insatser efter det.

Beslut
att fatta ett beslut betyder att bestämma sig för något.

Bifall
Bifall betyder att du blivit beviljad den insats du ansökt om.

Biståndshandläggare eller handläggare
Biståndshandläggare eller handläggare arbetar inom kommunen och är ansvariga för olika former av bistånd och hjälpinsatser. Biståndshandläggarna eller handläggarna är ofta socionomer.

Boendestöd
Du som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få boendestöd. Det är ett pedagogiskt och socialt stöd för att stärka din förmåga att klara dig på egen hand. Läs mer om Kungsbackas boendestöd och Hemteamet

Bostad med särskild service för vuxna
Bostad med särskild service för vuxna är en gruppbostad eller en servicebostad för personer med funktionsnedsättning. På boendet erbjuds både omvårdnad och fritidsaktiviteter. Läs mer om Kungsbackas bostäder med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för barn och unga
Bostad med särskild service för barn och unga är ett boende för barn och unga som behöver få bo utanför sitt föräldrahem. Läs mer om Kungsbackas bostäder med särskild service för barn och unga

D

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är olika aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska stimulera och utveckla deltagarna. Läs mer om Kungsbackas dagliga verksamhet

Delavslag
Delavslag är när du inte blivit beviljad en del av den insats, eller de insatser, du ansökt om. En del har du alltså blivit beviljad, men inte allt det du ansökt om.

E

Eget boende
Ett eget boende är ett boende för en person som bor självständigt.

Enhetschef
En enhetschef är ansvarig för och planerar arbetet i en verksamhet. 

F

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet är planerade aktiviteter på fritiden. Läs mer om Kungsbackas fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Funktionshinder
Ett funktionshinder är den begränsning en funktionsnedsättning kan innebära för en människa i förhållande till miljön runt omkring. Läs mer om funktionshinder

Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Läs mer om funktionsnedsättning

Fullmakt
En fullmakt är rätten att företräda någon annan. Det kan till exempel vara att tala eller skriva istället för någon annan.

Fysisk funktionsnedsättning
En fysisk funktionsnedsättning är när en person har svårt att röra sig eller använda någon del av kroppen. Det kan vara på grund av en olycka eller från födseln, som gör att du inte kan gå eller att du inte kan se. 

Färdtjänst
Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Kungsbackas färdtjänst

Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är ett annat ord för existensminimum - den minsta summan en person måste ha för att kunna leva ett drägligt liv efter att alla fasta kostnader, som hyran, är betalda. Läs mer om förbehållsbelopp på socialstyrelsens webbplats

Förvärvad hjärnskada
En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som man kan få mitt i livet. Det betyder att man inte fått skadan när man föddes och inte heller när man var mycket liten. Skadan kan ge många olika funktionsnedsättningar, till exempel svårt att läsa, skriva, tala eller röra på sig. Läs mer om förvärvad hjärnskada

Genomförandeplan
En genomförandeplan beskriver hur och när ett stöd genomförs. Tanken med planen är att personen som planen rör ska veta när de olika insatserna kommer att utföras.

God man
En god man är en person som har i uppdrag att se till en annan persons intressen. Det kan vara både rättsliga och ekonomiska intressen. Läs mer om god man i Kungsbacka

Gruppbostad
En gruppbostad är ett boende där flera lägenheter ligger tillsammans och det finns tillgång till gemensamma lokaler. Varje gruppbostad har personal dygnet runt. Läs mer om Kungsbackas gruppbostäder

H

HSL
HSL står för hälso- och sjukvårdslagen. Där finns regler för vem som ska få stöd genom habilitering och rehabilitering, hjälpmedel eller tolktjänst för döva och hörselskadade. Läs mer om hälso- och sjukvårdslagen  

Habilitering
Habilitering är behandling av en person för att förbättra förmågor och bibehålla färdigheter. Läs mer om habilitering i Kungsbacka kommun

Handikapp
Ordet handikapp användes förr, istället för ordet funktionsnedsättning. Läs mer funktionsnedsättning

Handläggare
Handläggare är de som jobbar med att se till att lagar och regler följs när olika ärenden behandlas.

Hemteamet
Hemteamet är ett personalteam som arbetar med boendestöd hemma hos personer med allvarliga, långvariga psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De hjälper bland annat till med städning och tvätt. Läs mer om Kungsbackas Hemteam och boendestöd

Hemtjänst
Hemtjänst är en tjänst som kommunen erbjuder olika människor så att de ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Det kan till exempel handla om städning och tvätt. Läs mer om hemtjänst i Kungsbacka 

Hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvårdslagen förkortas HSL. Där finns regler för vem som ska få stöd genom habilitering och rehabilitering, hjälpmedel eller tolktjänst för döva och hörselskadade. Läs mer om hälso- och sjukvårdslagen

Individuell plan
En individuell plan är en plan som ska ge den som får stöd enligt LSS, en tydlig bild av sin situation. Vilka insatser som görs, vilka som gör vad och vad som planeras. Läs mer om individuell plan

Insats
En insats är det kommunen gör för att hjälpa och stödja en människa, till exempel att ordna boende eller en kontaktperson. 

J

Journal
En journal är anteckningar som vårdpersonal för i en personakt. 

K

Kognitivt stöd
Kognitivt stöd kallades förut för begåvningsstöd. Är allt som gör det lättare för en person att förstå sin omgivning.

Kontaktperson
En kontaktperson stödjer dig i sociala kontakter för att komma ut i samhället. Tillsammans gör ni aktiviteter eller bara pratar en stund. Läs mer om kontaktperson i Kungsbacka

Korttidstillsyn
Korttidstillsyn är tillsyn av barn och ungdomar, med funktionsnedsättning, som efter skolan och på lov inte kan klara sig själva. Läs mer korttidstillsyn i Kungsbacka

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse finns i olika former och ger personer med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte. Det finns till exempel stödfamilj, korttidshem och läger. Korttidsvistelse kan ge anhöriga avlastning en kortare period. Läs mer om korttidsvistelse i Kungsbacka

L

LSS
LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS ska garantera personer med stora och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Läs mer om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortas LSS och ska garantera personer med stora och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Läs mer om LSS

Ledsagare
En ledsagare är en person som hjälper en person med funktionsnedsättning, så att han eller hon lättare kommer ut i samhället och kan delta i olika aktiviteter. Mer om Kungsbackas ledsagarservice 

M

Maxtaxa
Maxtaxa betyder att det finns en gräns för hur mycket någonting får kosta, till exempel vård eller omsorg. Läs mer om avgifter inom förvaltningen för Funktionsstöd

Medicinsk journal
Medicinsk journal är ett annat ord för patientjournal.

N

Nätverksmöte
ett nätverksmöte är ett möte mellan barn som behöver hjälp och till exempel skolan, barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och anhöriga.

O

Omvårdnadsavgift
Omvårdnadsavgift är en avgift som kan tas ut vid särskilda boenden, för omvårdnad och service. Läs mer om Kungsbacka kommuns avgifter för stöd till personer med funktionsnedsättning

Ordinärt boende
Ett ordinärt boende är detsamma som det egna hemmet.

Osynlig funktionsnedsättning
En osynlig funktionsnedsättning är en funktionsnedsättning som inte syns utanpå den som har den. Det kan till exempel vara en allergi eller en hörselnedsättning.

P

Patientjournal
En patientjournal kallas även för medicinsk journal. Det är en sammanställning av handlingar som rör en patient. I den finns uppgifter om patientens hälsotillstånd.

Personal
Personal är personer som arbetar och är anställda av till exempel kommunen.

Personlig assistans
Personlig assistans är stöd till människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Den som får personlig assistans ska i största möjliga mån få hjälp att leva ett självständigt liv. Läs mer om personlig assistans i Kungsbacka

Psykisk funktionsnedsättning
En psykisk funktionsnedsättning är en nedsättning som har med den psykiska förmågan att göra. Begreppet spänner över ett brett område. Det kan till exempel handla om att någon svårt att planera, organisera, svårt att klara stress eller svårigheter att fungera i sociala sammanhang. Läs mer psykisk funktionsnedsättning

Psykiatrireformen
Psykiatrireformen infördes 1995 och gav alla kommuner ansvar för att utveckla boenden, verksamheter och rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Läs mer psykiatrireformen

R

Rehabilitering
Rehabilitering är behandling av en person, som till exempel skadat sig, så att han eller hon kan komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Läs mer om Kungsbacka kommuns rehabilitering för dig med funktionsnedsättning

Riksfärdtjänst
Riskfärdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad för personer med funktionsnedsättning. Resan ska göras inom Sverige från en kommun till en annan. Läs mer om färdtjänst i Kungsbacka

S

Samtycke
När du ansökt om en insats gör kommunens socialsekretetare en bedömning utifrån dina behov och de lagar som gäller. För att kunna göra bedömningen kan de behöva få information som rör dig av andra myndigheter, landstinget eller personer ur det privata nätverket. Samtycke betyder att du godkänner att denna information lämnas ut.

SoL
SoL står för socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om personers rättigheter till socialbidrag, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver stöd och inte kan få hjälp på annat sätt. Läs mer om socialtjänstlagen

Sekretess
Sekretess är när en person inte får berätta eller föra vidare vad han eller hon vet om en annan person. Kallas även tystnadsplikt. Läs mer om sekretess och tystnadsplikt

Servicebostad
En servicebostad är ett boende som består av ett antal lägenheter som har tillgång till en gemensam lokal, där de boende kan umgås. Personalstöd finns dygnet runt. Lägenheterna ligger ofta samlade i samma, eller i flera närliggande, hus och är omöblerade. Läs mer om Kungsbackas servicebostäder

Samordnad individuell plan, SIP
Alla som behöver insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att en person får rätt stöd och vård. Läs mer om SIP

Socialpsykiatri
Socialpsykiatri är det ord som används för att beskriva det kommunen gör för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara att ge stöd eller behandling. Läs mer om stöd vid psykiska funktionsnedsättningar

Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen handlar om personers rättigheter till socialbidrag, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälp alla som behöver stöd och inte kan få hjälp på annat sätt. Läs mer om socialtjänstlagen

T

Trygghetslarm
Trygghetslarm är ett larm, ofta i form av en knapp, som man kan ha i sitt hem. Det kan användas av en person med funktionsnedsättning som är i behov av snabb hjälp. Läs mer om trygghetslarm

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt är när en person inte får berätta eller föra vidare vad han eller hon vet om en annan person. Kallas även sekretess. Läs mer om tystnadsplikt 

U

Utredning
En utredning är en fråga eller situation som analyseras. All information som rör området samlas in.

Ä

Ärende
Ett ärende är en fråga, ansökan eller önskemål som det arbetas med.