Så säger lagen

Vilket stöd du som har en funktionsnedsättning kan få, styrs av flera olika lagar och förordningar.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen rör alla som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans. Du som har en funktionsnedsättning har naturligtvis samma rätt till hjälp som alla andra. Vissa delar av socialtjänstlagen ger också dig som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga möjlighet till extra stöd. 

Mer om socialtjänstlagen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS gäller personer med funktionsnedsättning, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. 

Beroende på vilken funktionsnedsättning du har tillhör du personkrets 1, 2 eller 3. För att ha rätt till en insats enligt LSS krävs också att du har behov av den och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Mer om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Offentlighets- och sekretesslagen

Sekretess betyder att vi som arbetar med kommunens stöd, bland annat till dig som har en funktionsnedsättning, inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig till utomstående personer eller till någon annan verksamhet, varken muntligen eller skriftligen. 

Hela lagtexten

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer om bostadsanpassning och lagen om bostadsanpassningsbidrag

Lagen om färdtjänst

läs mer om färdtjänst och lagen om färdtjänst