Frågor och svar

På denna sida samlar vi frågor och svar som gäller hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller hemsjukvård. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta Kungsback Direkt så hjälper de till. Kontaktuppgifter samt deras öppettider hittar du längst ner på denna sida.
 • Om jag känner oro eller har frågor - var vänder jag mig?

  +

  Om du har frågor eller funderingar kopplade till Vård & Omsorg kan du ringa till Kungsbacka Direkt. De kan koppla dig vidare så att du får prata med rätt person. 

  Kungsbacka Direkt: 0300 83 40 00

 • Hur arbetar Kungsbacka med smittspårning?

  +
  Smittspårning av covid-19 innebär att kartlägga smittkedjor mellan personer. Syftet med smittspårning är att snabbt bryta smittkedjor och därmed begränsa smittspridning. I Kungsbacka kommun följer Region Hallands riktlinje för smittspårning och den gäller för alla verksamheter inom Vård & Omsorg.
   
  Det är behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens som utför smittspårningen. Personen med covid-19 blir kontaktad och får svara på frågor om vilka hen träffat och var hen varit sedan första tecken på symtom och 24 timmar innan.
   
  Läs mer om hur vi arbetar med smittspårning:
 • När använder man munskydd

  +

  Ny tillfälligt utökad rekommendation med anledning av omfattande spridning av covid-19 i samhället.

  Uppdaterat 21-01-21

  Vårdhygien i Halland har lagt till tillfälliga rekommendationer i sina hygienrutiner för att minska risken för smittspridning av Covid-19 och de innebär att:

  • Personal ska använda munskydd hela tiden då man vistas i en vård- och omsorglokaler. Med vård- och omsorgslokal menas på den enskilda enheten på boendet.
  • Patient/brukare på korttidsenheter som vistas utanför sitt eget rum och vid transporter ska använda munskydd
  • Besökare på vård- och omsorgslokaler ska använda munskydd på hela tiden

  Enhetschef ansvar för att tillhandahålla munskydd och att besökare använder och kasserar munskyddet på ett sådant sätt att de inte riskerar att sprida smitta. 

  Rekommendationerna för besökare som är födda 2004 eller tidigare.

  Rekommendationerna för besökare som är födda 2004 eller tidigare.

   

 • Kan man besöka en anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende?

  +

  Uppdaterat 2021 02 22

  Kungsbacka kommun har haft ett tillfälligt lokalt besöksförbud sedan den 3 december och det går ut den 23 februari. Kommunen har valt att inte ansöka om ytterligare förlängt besöksförbud utan väljer nu i stället att arbeta med säkra besök.

  Säkra besök

  Efter den 23 februari är de möjligt att boka ett säkert besök för att hälsa på sin anhörige. Även om alla som ville vaccinera sig på kommunens vård- och omsorgsboende är det viktigt att följa myndigheternas rekommendationer om bland annat avstånd.

  Med säkra besök menas:

  • Alla besök ska bokas i förväg
  • Max två besökare per tillfälle
  • Tvätta händerna med tvål och vatten på anvisad toalett eller använd handsprit
  • Besöken sker i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats.  
  • Som besökare får man inte vistas i gemensamhetsutrymmena eller i övriga lokaler.  
  • Minst två meters avstånd, både till sin anhörige, personal och övriga. 
  • Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom.  

  Kontakta det aktuella boendet för frågor. 

   

 • Får jag ta en promenad med min anhörige?

  +

  Ja, man får ta en promenad med sin anhörige som bor på ett vård- och omsorgsboende. 

  Besök utomhus är att föredra i första hand och även då ska man hålla avstånd för att det ska vara ett säkert besök. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att vi alltid ska hålla avstånd till varandra. Om den boende behöver stöd vid promenaden kan det vara svårt att hålla avståndet och då rekommenderas att båda bär munskydd under hela promenaden. Promenader behöver planeras tillsammans med verksamheten eftersom den boende kan behöva stöd till ytterdörren. 

 • Kan jag åka bil med min anhörige?

  +

  Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och där nämns bland annat:

  Om du väljer att åka bil med din anhörige rekommenderar vi att både du och din anhörige bär munskydd under hela transporten, är noggranna med handhygien och hosta i armvecket. Om någon uppvisar sjukdomssymtom, även lindriga sådana, rekommenderar vi inte att ni åker i samma bil. 

 • Vad gäller vid inflyttning till ett vård- och omsorgsboende under pandemin?

  +

  Uppdaterat 2021 02 22

  Säkerhetsåtgärder som gäller i samband med in- och utflyttning:

  • Personer som uppvisar sjukdomssymtom ska inte delta.
  • Alla som deltar i flytten som besökare ska ha munskydd
  • Berörda personer ska ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket samt bära munskydd under hela tiden de vistas inne på vård- och omsorgsboendet.
  • Om möjligt begränsa antalet anhöriga/personer i syfte att minska antal kontaktytor och därmed minska smittspridning. Det bör så långt som möjligt vara samma anhöriga/personer även för att underlätta hanteringen av information.
  • Om enskild väljer att anlita flyttfirma ska dessa ges information om säkerhetsåtgärderna.
  • Berörda personer släpps in med stöd av personal, socialt avstånd ska upprätthållas både till personal och övriga boenden.
  • Huvudingångar ska, om möjligt, inte användas alternativt undvika tider då övriga boenden vistas i gemensamhetsutrymmena.
  • I samband med flytt får berörda personer endast vistas i den enskildes lägenhet och dörren ska hållas stängd. Minsta nödvändiga yta är tillåten att gå igenom för att kunna genomföra flytten, till exempel via en och samma korridor eller liknande.
  • Trygghetslarm ska användas för att komma i kontakt med personal.
  • Berörda personer ska göras uppmärksammade på att de inte får vistas i gemensamhetsutrymmena.
  Kontakta ansvarig chef på boendet för mer information.
 • Kan min anhörige använda frisör och fotvård igen på sitt boende?

  +

  Uppdaterat 2021-02-22

  Kungsbacka kommun har haft ett tillfälligt lokalt besöksförbud sedan den 3 december och det går ut den 23 februari. Kommunen har valt att inte ansöka om ytterligare förlängt besöksförbud utan väljer nu i stället att arbeta med säkra besök.

  Med säkra besök menas:

  • Alla besök ska bokas i förväg
  • Max två besökare per tillfälle
  • Tvätta händerna med tvål och vatten på anvisad toalett eller använd handsprit
  • Besöken sker i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats.  
  • Som besökare får man inte vistas i gemensamhetsutrymmena eller i övriga lokaler.  
  • Minst två meters avstånd, både till sin anhörige, personal och övriga. 
  • Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom.  

  Yrkesutövare som tillhandahåller andra tjänster och har sina lokaler inom det särskilda boendet kommer också att arbeta med säkra besök.

  Har ni frågor - kontakta enhetschefen på boendet.

 • Hur långt avstånd har personalen till de som bor på boende när de hjälper dem?

  +

  Så långt/nära som de behöver för att kunna hjälpa den boende med vad den behöver. 

  Innebär ett besök ansiktsnäravård (inom en meter) rekommenderas som en extra åtgärd inom de basala hygienrutinerna, att personalen använder munskydd för att inte riskera att smitta den boende. Vård som sker nära ansiktet kan till exempel vara vid hjälp med matning eller tandborstning.

  Enhetschef på boendet har ansvar för behov av skyddsutrustning.

 • Får man ta hem sin anhörig som bor på ett vård- och omsorgsboende?

  +

  Ja, men om man tar hem sin anhörig från ett särskilt boende får man inte hemtjänst i hemmet. Det gäller oavsett Covid 19 eller ej. Om man tar hem sin anhörig innebär det en ökad risk för smittspridning. För att få hemtjänst i hemmet behöver man återta sitt beslut om särskilt boende och flytta ut från boendet.

 • Kan ni bekräfta att det finns smitta i kommunen?

  +

  På grund av patientsekretess och av hänsyn till personlig integritet kommunicerar vi inte kring enskilda sjukdomsfall eller bekräftar vilket/vilka boenden eller i vilken hemtjänstgrupp det finns personer med konstaterad smitta.

  Förvaltningen för Vård & Omsorg kan kommunicera det totala antalet konstaterade smittade av covid-19 inom verksamheten och det totala antalet smittade inom respektive verksamhetsområde vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Aktuell statistik som vi hänvisar till finns på Socialstyrelsens webbsida.

  Socialstyrelsen publicerar på sin hemsida hur många över 70 år som har diagnosticerats med covid-19 per kommun, för aktuell statistik.
  Länk till Socialstyrelsen 

  Region Halland uttalar sig och ger information om det regionala smittläget, såsom statistik över antal smittade i länet.

      

 • Använder hemtjänsten skydd vid hembesök?

  +

  Uppdaterat 20-12-22

  Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för Vårdhygien på Region Halland.

  Vårdhygien i Halland har lagt till tillfälliga rekommendationer i sina hygienrutiner för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Förutsätt att den personal som är i arbete är frisk och tillämpar de basala hygienrutinerna så beskrivs följande extra åtgärder för att skydda både patienter och personal:

  • Visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete (inom en 1m) oavsett misstänkt eller konstaterad smitta.
  • Munskydd används i vårdlokaler av all personal där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal, till exempel i trånga utrymmen eller vid överrapportering.

  Exempel på när man ska använda munskydd kan vara när man åker flera i samma bil mellan patienter och när man sitter flera på ett kontor för att dokumentera eller utföra administrativa uppgifter. Munskydd förordas i första hand men skulle det av någon anledning inte fungera med munskydd kan verksamheten fortsätta använda visir.

  Munskydd och visir kan behållas på vid vård och omsorg av flera patienter i följd. Förutsatt att det används korrekt, inte kontamineras, skadas eller tas av eller blivit genomfuktat

  Vid all vård och omsorg följer personal basala hygienrutiner vilket bland annat innebär att de har en god handhygien för att inte sprida smitta. En frisk person smittar inte via sina andningsvägar.

  Så länge en person inte har luftvägssymptom tex hostar eller nyser, sprider den ingen smitta i omgivningen. Dessutom använder personalen handdesinfektion före och efter omsorg av patient, vilket innebär att eventuell smitta som hamnat på personalens fingrar via näsa eller mun avdödas och sprids inte vidare.

 • Vad har hemtjänsten med för skyddsutrustning i sina bilar?

  +

  Varje bil är utrustad med två uppsättningar av:

  • förkläden med långa ärmar
  • två munskydd
  • två skyddsglasögon/visir

  Utrustningen ligger i en speciell back. När glasögonen har använts spritas de och läggs tillbaka. Övrigt material slängs och sedan lägger personalen dit nya.

 • Följer personalen de hygienrutiner som finns? Jag är orolig att de smittar min anhörige.

  +

  Det ingår i deras uppdrag att följa de hygienregler som finns.
  Läs mer om hur vi arbetar för att minska smittspridning inom våra olika verksamhetsområden genom att klicka på länken.

  Så här arbetar vi för att minska smittspridning

 • Frågor om digitala inköp i hemtjänsten

  +

  Hur går det till?
  Istället för att hämta inköpslistan kommer personalen hem till dig och gör beställningen tillsammans med dig via internet, på en läsplatta eller dator som vi har med oss.

  Behöver jag någon förkunskap?
  Du kommer fortfarande kunna välja varor och precis som vanligt hämtar vi maten och levererar den hem till dig. Du behöver inte ha någon förkunskap utan personalen hjälper dig med allt det praktiska.

  Behöver jag en dator?
  Personalen kommer att ta med en läsplatta så du behöver inte köpa någon dator för att kunna göra ett inköp.

  Kan en anhörig hjälpa till?
  Anhöriga kan också hjälpa till att handla via nätet och hemtjänstpersonalen kan därefter hämta varorna i butiken och leverera hem till dig. Om du har en anhörig som vill hjälpa dig så kan hen kontakta koordinator Lisbeth Wingdén för mer information.
  Hon nås på 0300-83 66 77.

  Hur betalar jag?
  Det nya sättet att handla kostar inget extra för dig som kund. Det går dock inte längre att betala varorna med kontanter. Istället kan du välja att betala med ditt betalkort, om du har ett mobilt Bank-ID. Om du inte har det kan du betala dina varor via faktura. Vi kommer att handla all mat på Ica Maxi i Kungsbacka.

  Kan jag få hjälp med att handla i andra butiker?
  Under rådande förhållanden kan hemtjänstpersonalen i dagsläget inte ta med sig pant till butiken. Hemtjänsten kan heller inte handla hos en enskild fiskhandlare eller göra andra ärenden, som exempelvis köpa lotter. Personalen kommer inte att återanvända gamla påsar utan kommer att packa i nya påsar vid varje inköpstillfälle för att minska smittorisken.

  Fortsätter även efter pandemin?
  Ja, de digitala inköpen är ett beslut som nämnden för Vård & Omsorg tagit och kommer även att gälla i fortsättningen. Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag. Man införde det redan nu som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19.

  Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

   

 • Vilka verksamheter har tillfälligt stängt?

  +

  Vård & Omsorg

  Uppdaterat 21-02-22

  Anhörigstödet

  Anhörigstödet håller stängt sina lokaler men stödet finns fortfarande tillgängliga på andra sätt. De håller öppet sin telefon mellan klockan 8–16 måndag till fredag, dit man kan ringa för att prata. Det går också bra att ringa och boka in enskilda samtal.

  Det enskilda samtalet kan göras på en promenad eller annan lämplig plats.

  Stark avrådan från besök i verksamhet med korttidsplatser och växelvård

  En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård införs från den 24 februari och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.
  Det är korttidsenheten Smedjan samt Vickan vård- och omsorgsboende som berörs. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som vistas i våra verksamheter.

  Dagomsorgen

  Måndagen den 21/9 öppnade dagomsorgen upp igen men under andra former. Istället för att träffas flera personer i dagomsorgens lokaler kommer dagsomsorgens medarbetare att åka hem till kunderna för att göra individuella insatser för en stunds social gemenskap. Besöken kommer att vara drygt en och en halv timme.
  Införandet av individuella insatser kommer att ske successivt. När man kommer starta med gruppaktiviteter igen är ännu inte bestämt. Beslutet grundar sig på smittspridningen nu befinner sig på låga nivåer i Kungsbacka. Insatserna är viktiga för att både brukare och anhöriga ska kunna få sina behov tillgodosedda, och de bedöms nu kunna genomföras på ett säkert sätt.
 • Kan man få hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i kommunen?

  +

  Ja, du har rätt till hemtjänst och hemsjukvård om du bor i en annan kommun men har sommarbostad i Kungsbacka kommun.

  Det är din hemkommun som tar beslut och i dialog med Kungsbacka kommun undersöker man möjligheterna för att verkställa beslutet om hemtjänst eller hemsjukvård.

  Beslutet gäller från och med 2020 06 24.

 • Kan jag få hjälp av Fixaren?

  +

  I Kungsbacka kommun finns en fixartjänst för dig som är över 68 år. Sedan i mars har det inte varit möjligt att få den hjälpen på grund av den rådande situationen med covid-19. 

  Fram tills tjänsten är öppen igen finns det annan hjälp att få. Läs mer om den den hjälp och det stöd du kan få:

  Information om hjälp och stöd

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka